× بستن تبلیغات
نوامبر
9
2017

هارمونیکها و تاثیرات آن در سیستمهای قدرت

هارمونیکها و تاثیرات آن در سیستمهای قدرتپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

هارمونیکها و تاثیرات آن در سیستمهای قدرت


http://lono.sellu.ir/product-204613-هارمونيکها-تاثيرات-آن-در-سيستمهاي-قدرت.aspx

هارمونیک ها و تاثیرات آن در سیستم های قدرت – سایت تخصصی برق
www.power2.ir/…/هارمونیک-ها-و-تاثیرات-آن-در-سیستم-های-قدرت‎Cached
Similarاستفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گردید بسیاری از مهندسان
برق در مورد توانایی پذیرش اعوجاج هار مونیکی توسط سیستم های قدرت به بحث و …
دانلود پروژه هارمونیک ها و تاثیرات آن در سیستم های قدرت – پاورجام
powerjam.ir/دانلود-پروژه-هارمونیک-ها-و-تاثیرات-آن-د/‎Cachedدانلود پروژه هارمونیک ها و تاثیرات آن در سیستم های قدرت. 2 سال پیش … بروز
هارمونیک ها در سیستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غیر خطی در شبکه می باشد .
هارمونيكها در سيستم قدرت و اثرات آنها روي تجهيزات شبكه – سايت خبري …
news.tavanir.org.ir/press/press_detail.php?id=19521‎Cached
Similarامروزه واژه هارمونيك و هارمونيك‌ها در رابطه با مسايل سيستم قدرت كاربرد زيادي دارند. جهت
درك بهتر از اين واژه‌ها, ابتدا به پاره‌اي از مفاهيم مربوط به هارمونيك‌هاي سيستم قدرت …
[PDF] هارمونیک ها و اثرات آن در سیستم های قدرت )بخش دوم(
www.cementechnology.ir/magazine/No.86/86-12.pdf‎Cachedهارمونیک ها و اثرات آن در. )بخش دوم( سیستم های قدرت. چکیده: بسیاري از وسايل
الکتريکي باعث تغییر شکل موج ولتاژ و جريان در شبکه توزيع می شوند که می توان
به …
معرفی هارمونیک ها و اثرات آن – برق نیوز
barghnews.com/fa/news/5555/معرفی-هارمونیک-ها-و-اثرات-آن‎Cached
Similar17 فوریه 2015 … مسائل هارمونيكي با بسياري از قوانين معمولي طراحي سيستم هاي قدرت و عملكرد آن
تحت فركانس اصلي مغاير است. بنابراين مهندس برق با پديده هاي …
هارمونیک (برق) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/هارمونیک_(برق)‎Cached
Similarافزایش جریان یکی از اثرات عمدهی هارمونیک‌های سیستم قدرت است. این امر به ویژه در
هارمونیک سوم باعث بهم خوردن تعادل فازها و در …
[PDF] ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت – ﻓﺼﻞ اول
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/565202‎Cachedﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت وﺟﻮد دارد . اﯾﻦ ﺳﻪ روش …
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ روي دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، اﻋﻮﺟﺎج وﻟﺘﺎژ. اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ

نقش و اساس هارمونیک ها در سیستمهای برق و قدرت | ویکی پاور
wikipower.ir/اساس-هارمونیک-ها-در-سیستمهای-برق-و-قدرت/‎Cached
Similarنقش و اساس هارمونیک ها در سیستمهای برق و قدرت. هارمونيك ها در سيستم قدرت. نقش
خازنها به … هارمونيك هاي ولتاژ و جريان تاثيرات متفاوتي بر تجهيزات الكتريكي دارند
.
هارمونیک‌ها و اثرات آن‌ها در شبکه قدرت و موتورها | هزار و یک دانشجو
1001daneshjo.ir/هارمونیک‌ها-در-شبکه-قدرت-و-موتورها/‎Cached
Similar۳-۷-۲- تجهیزات تخلیه‌ای.. ۱۵. ۸-۲- اثرات هارمونیک‌ها بر تجهیزات.. ۱۶. با توجه به اینکه
دو نوع هارمونیک ولتاژ و جریان در سیستم‌های قدرت پدید می‌آیند و با توجه به اینکه …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ در ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎي ﺳﯿﺴ – دانشگاه آزاد اسلامي واحد …
project.iaukhsh.ac.ir/Images/ThesisFiles/Bs/890049815_a.pdf‎Cachedداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ. ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ. داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه. : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ در
ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎي. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت. داﻧﺸﺠﻮ. : ﲠﻤﻦ ورﻣﺰﯾﺎر. ٨٩٠٠٤٩٨١٥. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﱰرﺿﺎﯾﯽ. ﲠﻤﻦ.
[PDF] ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ در ﺑﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در اﻓﺰاﯾﺶ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
www.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/…/2021.pdf‎Cached
Similarﭼﮑ. ﯿ. ﺪه. ﺑﺎﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ. در. ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎري
. ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑ. ﻬﺎ. در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ،. ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﮕﻮي …
دانلود پروژه چگونگی تولید و روشهای کاهش هارمونیک و تاثیرات آن
20mikham.com/چگونگی-تولید-و-روشهای-کاهش-هارمونيك/‎Cached
Similar9 دسامبر 2013 … عنوان پروژه : چگونگی تولید هارمونیک و تاثیر آن بر تجهیزات قدرت و … و مشکلات
کیفیت برق در سیستم های توزیع و انتقال، مسئله هارمونیک ها می …
تاثیر هارمونیک بر تجهیزات قدرت – سایت تخصصی برق
www.g-m-u.ir/بایگانی/1829‎Cached
Similar22 دسامبر 2014 … عنوان پروژه:تاثیر هارمونیک بر تجهیزات قدرت … صنعتي مورد استفاده قرار گرفته
بطوريكه سيستم هاي الكترونيكي انداره گيري ، حفاظتي ، كنترلي …
[PPT] هارمونيك ولتاژ
madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/harmonics.ppt‎Cached
Similar3-1- اثر بر روي خازنها 3-2- اثر بر روي ترانسفورماتورها 3-3- اثر بر روي موتورها. 4. 4
– پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي 4-1- امپدانس سيستم 4-2- امپدانس خازن
انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و آثار آن در سیستم و ترانس های قدرت
topdot.rozblog.com/post/98‎Cachedسپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت ، در
حالات مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف
هارمونیک ها …
[PDF] کیفیت توان- بخش هارمونیک – SelectedWorks – Bepress
https://works.bepress.com/asadollah_kazemi/42/download/‎Similar17 نوامبر 2015 … اﺛﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. : اﯾﻦ ﭘﺎورﭘﻮﻧﺖ از. دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ، ﻣﺎدﺳﯿﺞ. ( madsg.com.
). ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۴. 4. -. ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ. 4. -. 1. -. اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ.
[PDF] بررسی تاثیر تولیدات پراکنده بر هارمونیکهای … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…harmonicsIn…/Study-on-Effects-of-dispersed-generations-to-the-distribution-network-harmonicsIn-Persian.pdf‎Cachedالکترونیک قدرت. ,. تزریق. DG. به شبکه . .1. مقدمه. یکی از مشکالت جدی در سیستم.
های قدرت حضور هارمونیکهای مزاحم و تاثیر آن بر عملکرد سیستم. های کنترلی و …
فروشگاه آیری فایل پروژه بررسی اثر هارمونیک در شبکه های توزیع و …
iri.sellfile.ir/prod-325712-پروژه+بررسی+اثر+هارمونیک+در+شبکه+های+توزیع+و+راههای+مقابله+و+کاهش+آن.html‎Cachedبروز هارمونيک ها در سیستم های قدرت ناشی از استفاده عناصر غیر خطی در شبکه می
باشد . اعواج هارمونیکی هنوز مهم ترین مسئله کیفیت برق می باشد مسائل هارمونیکی با

SID.ir | نقش لامپ هاي تخليه گازي در توليد هارمونيك در سيستم هاي قدرت
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=9670‎Cached
Similarدر اين مقاله رفتار لامپهاي تخليه گازي (بخار سديم و جيوه) كه در روشنايي معابر،
خيابانها، سالن هاي ورزشي و كارخانجات كاربرد فراوان دارند، و نقش آن ها در توليد هارموني
در …
تاثیرات هارمونیک ها بر سیستم قدرت | پرتال تخصصی ترجمه- ترجمه …
translationportal.ir/1394/…/جبرانسازی-هارمونیک-ها-و-توان-راکتیو-با/‎Cached15 نوامبر 2015 … تاثیرات هارمونیکها بر سیستم قدرت و روشهای مقابله با آنها. در این تحقیق، ابتدا
تاریخچه مطالعات هارمونیک در سیستمهای قدرت مورد بررسی قرار …
هارمونیک های جریان های خط – کنترل فرکانس با قابلیت تنظیم
https://electromarket.ir/line-harmonic-currents-adjustable-frequency-control-created/‎Cached26 ا کتبر 2015 … برخی از اثرات منفی هارمونیک های خط AC، اگر به درستی پرداخته نشده … امپدانس (
مقاومت ظاهری) سیستم توزیع قدرت در نصب و راه اندازی و طراحی ورودی …
THD در صنعت یوپی‌اس
upspedia.com/news.cfm?id=69‎Cached23 نوامبر 2012 … پس از بررسی اثرات و مضرات هارمونیك‌ها به روش‌های حذف آن می‌پردازیم و در نهایت … با
گسترش بارهای غیرخطی، اعوجاج ولتاژ در سیستم‌های قدرت شكل …
مقاله اثرات خودروهای برقی بر کیفیت توان در بهره برداری از سیستم …
https://www.civilica.com/Paper-EPDC17-EPDC17_192=اثرات-خودروهای-برقی-بر-کیفیت-توان-در-بهره-برداری-از-سیستم-های-توزیع.html‎Cachedدر این مقاله ابتدا به بررسی انواع شارژرهای خودروهای برقی پرداخته می شود و تجهیزات
الکترونیک قدرت به کار رفته در آنها بیان می شود و میزان هارمونیک هایی ک…
بررسی هارمونیک ها در سیستمهای قدرت اندازه گیری وروش حذف آنها
htelkabadi.iran.sc/post/542‎Cachedبررسی هارمونیک ها در سیستمهای قدرت اندازه گیری وروش حذف آنها. … نامتعادل تاثير
مي پذيرند و باعث ايجاد ريپل نامطلوب در DC وسبب ايجاد هارمونيک هاي نامشخص در AC

[PDF] فصل سوم: اثرات هارمونيک
bargh.tama.ir/myfolder/10004/harmonic3.pdf‎Cachedﺳﯿﺴﺘم. ﻗﺪرت. ﻧﺎ. ﻣﺘﻘﺎرن. ﺑﺎﺷﺪ. ﲤﺎم. ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺷﺎﻣﻞ. ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎى. ﻣﺮﺗﺒﻪ. ﻫﺎى. ﳐﺘﻠﻔﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . در
ﺑﯿﺸﱰ ﻗﻀﯿﻪ اﺟﺰاء ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺣﮑم ﻓﺮﻣﺎ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ. ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ. اﯾﻦ.
بررسي اثرات هارمونيك ها بر ترانسفورماتور هاي قدرت – بانک پروژه
www.projbank.ir/بررسي-اثرات-هارمونيك-ها-بر-ترانسفورما/‎Cached
Similar29 مه 2015 … توزيع هارمونيكهاي جريان در يك سيستم قدرت بدون خازن توزيع هامونيكهاي جريان در يك
سيستم پس از نصب خازن رفتار ترانسفورماتور در اثر …
مقالات ISI اعوجاج : 5 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
isiarticles.com/topic/1774‎Cachedمسائل هارمونيكي با بسياري از قوانين معمولي طراحي سيستم هاي قدرت و عملكرد آن …
از فيدرهاي مربوط به سيستم هاي توزيع تحت تأثير عوامل ناشي از هارمونيك ها قرار

[DOC] چكيده – دانشگاه اصفهان
www.ui.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/electronic.doc‎Cached
Similarافزايش پايداري ديناميكي با استفاده از پايدارساز سيستم قدرت و ادوات FACTS …
بكارگيري اين تجهيزات تأثيرات زيادي بر روي سيستم هاي قدرت داشته اند که از
جمله …… جريانهاي هارمونيكي مذكور در سرتاسر شبكه قدرت منتشر مي شوند و شكل موج
ولتاژ …
[PDF] ی توزیع بررسی تاثیر اتصال خودروی برقی به شبکه – دانشگاه شهید …
rms.scu.ac.ir/Files/Articles/…/dnl_6039.pdf2014625124654894.pdf‎Cached
Similarسازی فاخته. -. شبکه. ی توزیع. -. هارمونیک. طیبه حیدریان، محمود جورابیان، قدرت. اله
سیف. السادات … در سیستم. های قدرت ارایه نمودند. در این بررسی روشی. برای توسعه و
پیاده. سازی مدل … در مقاله حاضر، تاثیر اتصال خودروی الکتریکی به شبکه. ی. 10.
[PDF] THD ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
up.jiaeee.org/_file_d7adda8122bd725eecae97a60ca8fc13_4.pdf‎Cached
Similarﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ. 47. ﺑﺎﺷﺪ ودرﺻﺪ. اﻳﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻧﮕﺎه. THD. ﻫﺮ دو ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ . اﻣﺎ اﻳﻦ
ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎ داراي اﺛﺮات. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ. ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻠﻔﺎت …
[PDF] شـــبیه ســازسیسـتم های قــــدرت
irannano.org/filereader.php?p1=main…pdf&p2=ir…p3…‎Cached
Similarدر سیستم طراحي شده که مي توان آنرا شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت نامید، قابلیت
تجزیه و …. بررسی انواع منابع تولید هارمونیک وتحلیل اثرات آنها بر شبکه قدرت.
“آموزش آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با DIgSILENT – درس 8 …

► 103:04https://www.youtube.com/watch?v=2hCYdCSMgrU
23 Dec 2016 – 103 min – Uploaded by FaraDars
“آموزش آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با DIgSILENT – درس 8: کیفیت توان و هارمونیک ها “. FaraDars. Loading… Unsubscribe from …
بررسی تأثیر کنترل توان رأکتیو در میزان انتشار فلیکر و هارمونیک …
jipet.iaun.ac.ir/article_4236_684.html‎Cached
Similarعلاوه بر این، به دلیل استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت، نیروگاههای بادی می‌توانند
یکی از منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت نیز باشند. انتشار فلیکر و …
هارمونیک در سیستم های قدرت – برق قدرت
poweren.ir/هارمونیک-در-سیستم-های-قدرت.html‎Cached
Similar22 دسامبر 2014 … مسائل هارمونیکی با بسیاری از قوانین معمولی طراحی سیستمهای قدرت و … به
سیستمهای توزیع تحت تأثیر عوامل ناشی از هارمونیکها قرار می گیرند.
تاثیر هارمونیک بر تلفات خطوط شبکه های توزیع – مهندس مهدی بقالها …
mehdibaghalha.persianblog.ir/post/949/‎Cached
Similar24 آگوست 2012 … مهندس مهدی بقالها – برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه انتقال توزیع نیروگاه
اجتماعی … ارائه روشی جهت تشخیص و ارزیابی تاثیر هارمونیک بر تلفات خطوط …
کتاب سیستم اتوماسیون DCS در پُست های برق فشار قوی منتشر شد …
مقالات توزيع
foodaji.persiangig.com/web/tozie.htm‎Cached
Similarنقش انواع بارها در ايجاد هارمونيک ها در شبکه توزيع- اثرات و کنترل هارمونيک …
الگوهاي انرژي و لزوم بکارگيري آنها در توسعه نيروگاهها و سيستمهاي قدرت, مسندي …
مطالعات سیستم قدرت – تام انرژی سپنتا
www.tenergys.com/index.php/activity-fields/power-system-analysis‎Cachedمطالعات اثرات هارمونیک جریان و ولتاژ بر روی صنایع و طراحی فیلتر در صورت نیاز –
مطالعات هارمونیکی و کیفیت توان سیستم های قدرت – مطالعات پایداری ولتاژ …
هارمونیک – وبلاگ تخصصی مهندسی برق
ipoweri.blogfa.com/category/54‎Cached
Similarوبلاگ تخصصی مهندسی برق – هارمونیک – – وبلاگ تخصصی مهندسی برق. … اثر
هارمونيك ها بر خازن ها. اثر هارمونيك ها بر خازن ها. نقش خازنها … هارمونیک در سیستمهای
قدرت.
دانلود پروژه برق درباره بررسی اثر هارمونیک ها بر موتورهای القایی سه فاز
makale.ir/Harmonic+Impact+of+three-phase+induction+motor‎Cached
Similarفصل سوم به معرفی فیلترهایی برای تعدیل خروجی یکسو سازها جهت کاهش اثرات نا
مطلوب هارمونیکها در سیستمهای قدرت پرداخته است که می تواند در طراحی و تولید …
مقالات ترجمه شده مهندسی برق قدرت – ترجمه تخصصی متون و مقالات برق
electricaltranslate.ir/category/power-articles/‎Cachedاین مطالعه رویکردی تحلیلی برای یافتن اثرات احتمالی سیستم های انتقال AC
انعطاف[ …. این مقاله یک روش شبیه سازی هارمونیک احتمالی را برای بررسی اثر
کیفیت …
[PDF] ي ﻓﺮورزوﻧﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪه
www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/engineering/…/91%20(93).pdf
اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ در ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ادوات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت …………………. 60 … ﮔﺴﺘﺮش
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ وﻗﻮع. ﻓﺮورزﻧﺎﻧﺲ را …
برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. – اثر هارمونیك ها …
powercontrol.mihanblog.com/extrapage/2430‎Cached
Similarبنابراین با این تجهیزات اداره كل سیستم نسبتا با سلامتی بیشتری همراه بود. …
تجهیزات اصلی نیرو مانند موتورها، خازن ها و غیره بوسیله هارمونیكهای ولتاژ متاثر می …
پايان نامه هاي دانشجويي – ase.sbu.ac.ir
ase.sbu.ac.ir/FA/Colleges/Coll4/Group1/Pages/Thesis.aspx‎Cachedبررسي شيوه هاي رتبه بندي پيشامدهاي حوزه توان اکتيو سيستم هاي قدرت, جواد …
بررسي و مدلسازي آماري هارمونيکهاي موجود در جريان هجومي ترانسفورماتور و تاثير
عوامل …
[PDF] ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻕ، ﺍﺛﺮ ﻋﺪﻡ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻕ ﺑﺮ ﻋﻤ
www.kzrec.co.ir/my_doc/kzrec/…/Power%20Quality%201.pdf‎Cached
Similarاﺛﺮات ﻋﺪم آﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮق ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ▫. راﻩ ﺣﻞ هﺎي ﺑﻬﺒﻮد … اهﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد
راﻧﺪﻣﺎن آﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪرت، ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﺪام اﺳ. ﺘﻔﺎدﻩ … اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ هﺎرﻣﻮﻧﻴﻜﻲ در ﺷﺒﻜﻪ هﺎي ﺷﺪﻩ
اﺳﺖ.
تحقیق بررسی اثرات هارمونیک ها در خازن و روش های کاهش آن
bankmaghale.ir/تحقیق-بررسی-اثرات-هارمونیک-ها-در-خازن-و/‎Cached
Similarفصل سوم: آثار هارمونیک ها بر روی خازن های اصلاح ضریب قدرت ۳-۱- مشخصه پاسخ
سیستم ۷۶ ۳-۱-۱- امپدانس سیستم ۷۶ ۳-۱-۲- امپدانس خازن ۸۰ ۳-۲- اثر هارمونیک ها روی …
تلفات در سیستم های قدرت – مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع
hadi-haddad-khouzani-bargh.blogsky.com/1389/02/17/post-82/‎Cached
Similarتلفات سیستم قدرت به سه گروه تلفات فنی تلفات غیر فنی و تلفات تجاری قابل
دسته بندی می …. لذا این نوع تلفات نیز در اثر وجود هارمونیک ها ، رشد خواهد داشت .
[PDF] تأثير سامانه های فتوولتاييک درکيفيت توان شبکه ی برق هوشمند
www.aiaciran.org/cache/fck…/Article%2092-152.153-09.fr.pdf‎Cached
Similar10 مه 2014 … توان، جبران هارمونیک جريان و کنترل ولتاژ است. … در ايــن مقاله اثــر ســامانه های
فتوولتايیک بر … قدرت، امروزه ســامانه های فتوولتايیک کاربردهای ….. جديد جهت
کنترل سیستم فتوولتائیک و کنترل و تزريق توان راکتیو با هدف …
پروژه خازن گذاری و کنترل توان راکتیو در سیستم های توزیع- پایان …
www.parsibargh.com/خازن-گذاری-و-کنترل-توان-راکتیو/‎Cached
Similar5 نوامبر 2014 … با وجود این، برای سیستم قدرت عملی با منابع مختلف هارمونیک، تحلیل پخش … برای
کم کردن اثر توان القایی در نتیجه اندازه می توان ظاهری، از وسایل …
[PDF] ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ ﺗﮑﻔﺎز ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻫﺎر ﻣ – شرکت برق منطقه ای زنجان
https://www.zrec.co.ir/DocumentsLibrary/equi/203.pdf‎Cachedاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ و ارﺗﻘﺎء ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ اراﯾﻪ. ﻣﯽ
دﻫﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ … ﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺪرت و ﺑﺎرﻫﺎي. ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن … اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪا و ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﭘﯿﺮي زودرس و اﻧﻬﺪام ﺧﺎزن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات

شبیه سازی منابع هارمونیکی – مهندسی برق و ابزار دقیق
poweretc.blogfa.com/post-45.aspx‎Cached
Similarنخست اثرات مشخصه غيرخطي ولتاژ- جريان بعضي از قطعات سيستم و يا به عبارتي
وجود منابع هارمونيكي در سيستم قدرت است. در اين زمينه مشكل اساسي شناخت دقيق …
[PDF] ﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﺎر واﻗﻌﯽ ﺳﺎزي درﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻫ – سومین کنفرانس و …
3rd.transfo.ir/editor_file/itce16-taghavi.pdf‎Cachedﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﺎﻻ. در ﺷﺮاﯾﻂ اﻏﺘﺸﺎش. ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ. ﺷﻮد. ]4[ . در ﺑﺨﺶ. ﺑﻌﺪي اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ واﺷﺒﺎع ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎ. ﺗﻮر.
هارمونیک شبکه برق – وبلاگ تخصصی مهندسی برق شبکه های انتقال و …
hemmati65shabakeh.persianblog.ir/post/10/‎Cached
Similar6 مارس 2013 … جریان هارمونیکی ایجاد شده در اثر کارکرد ادوات مذکور ، پس از عبور از امپدانس … 3-
اشغال ظرفیت سیستم (توان راکتیو به علت اختلاف فرکانس).
Total Harmonic Distortion(THD) – یو پی اس و باتری نیروسان
www.niroosan.com/niroosan-news/thd-ups.htm‎Cached
Similar*Total Harmonic Distortion(THD) هارمونیک از زمان اولین ژنراتورها در سیستم های
قدرت وجود داشت.با این حال ،به علت کوچک بودن اجزای هارمونیک اثرات این نوع امواج بر

THD یا اعوجاج در یو پی اس چیست؟!! – ایران باتری
iranbattery.net/thd-یا-اعوجاج-در-یو-پی-اس-چیست؟/‎Cachedیکی از عوامل ایجاد هارمونیک‌ها به کارگیری المان‌ها و بارهای غیرخطی در سیستم است که
باعث ایجاد سیگنال‌های غیرسینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت شده که خود موجب
پیدای. … برای بررسی تأثیر زیان‌بار هارمونیک‌ها می‌توان آنها را به دو دسته کلی
تقسیم …
منابع توليد هارمونيك – وب سایت مهندسی برق خوزستان
kh-bargh.ir/tag/منابع-توليد-هارمونيك/‎Cachedمنابع توليد هارمونيك … به عبارت دیگر نگاهی تازه به اعوجاجهای موجود در سیستم های
قدرت به منزله مطلب جدیدی خود را … توزیع بارهای خاص و تاثیر آنها بر روی شبکه.
آشنایی با هارمونیک total harmonic distortion THD و بارهای هارمونیکی و …
ups-battery-sizing.blog.ir/…/آشنایی-با-هارمونیک-total-harmonic-distortion-THD-و-بارهای-هارمونیکی-و-اعوجاج-ولتاژ‎Cached
Similar13 سپتامبر 2014 … همچنین اثرات انواع هارمونیک‌های جریان و ولتاژ بر روی تجهیزات مختلف به گونه‌ای … با
گسترش بارهای غیرخطی، اعوجاج ولتاژ در سیستم‌های قدرت شکل …
farshad khodadadiyan – خازن در سیستم های انتقال و توزیع
farshadkhodadadiyan.blogfa.com/post-1.aspx‎Cached
Similarضریب قدرت معیار خوبی برای سنجش اثر بخشی شبکه است. …. بهترین راه
جلوگیری از آسیب های وارده به خازن در سیستم های هارمونیکی نصب راکتور به طور
سری با …
الکتروموتور | سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)
www.saba.org.ir/fa/lab1/savingenergy/electromotor‎Cached
Similarپس از این که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمی رسید کلاج که تحت تاثیر نیروی
… خازن دایمی :در این الکتروموتور ها که دارای قدرت کم تری نسبت به موتور های قبلی
…. بدیهی است این عمل باعث بهبود راندمان و اصلاح ضریب توان سیستم میشود. ….
گفتنی است شبکه های نیرو قادر به جذب مقدار قابل ملاحظه ای جریانهای هارمونیک هستند

[DOC] توان راکتیو یک از مهمترین عوامل حائز اهمیت در طراحی … – pupul.ir pupuol
pupul.ir/FMT_419/root/RFBPfMxj.doc‎Cached79. سیستمهای کمکی. 80. فصل ششم. هارمونیک. 83. اثرات هارمونیک بر تجهیزات … در
عمل تمام تجهیزات یک سیستم قدرت برای ولتاژ مشخصی،ولتاژنامی، طراحی می شوند.
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮان در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي – سابا
www.ieeo.org.ir/saba_content/media/image/2011/…/2992_orig.pdf‎Cachedﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎذب رﻟﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻜﻲ … ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ و ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎز
اﻧﺮژي. ▫. ﺗﻐ ﺗﻌﺎ ﻳﻒ. (. ﺗﻮان اﻛﺘ ﻮ ﺗﻮان …. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ.
مهندسی برق – شناخت و بررسی هامونیکها در سیستم های قدرت
www.eea-tehrani.ir/post/543‎Cachedنخست، اثرات مشخصه غیر خطی ولتاژ-جریان بعضی از قطعات سیستم و یا به عبارتی
وجود منابع هارمونیکی در سیستم قدرت است. در این زمینه مشکل اساسی شناخت دقیق …
مهندسان مشاوران بهراد::کیفیت توان
behrad-co.com/?fa/pages/2/75/کیفیت-توان.html‎Cachedخساراتي كه بر اثر پديده‌هاي كيفيت توان به سيستم قدرت تحميل مي‌شود، عبارتند از
… کیفیت توان شبکه، پیشنهاداتی برای رفع اشکالات و تعیین منشا هارمونیک ها و …
آموزش نرم‌ افزار DIgSILENT برای آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت …
https://faradars.org/…/fvpwr9407-analysis-and-simulation-of-power-systems-using-digsilent‎Cached
Similarمطالعه پایداری گذرا (Transient Stability) روی شبکه انتقال در اثر اتصال کوتاه …
مقدمه ای بر کیفیت توان و آنالیز هارمونیکی سیستم قدرت; مدل سازی منابع هارمونیکی.
بهره برداری از سیستم های قدرت – حفاظت الکتریکی (قسمت سوم )
powernetwork.blogfa.com/post-187.aspx‎Cached
Similarبه همين منظور در هر رله ديفرانسيل واحدي به نام هارمونيك گير تعبيه مي شود تا به
هنگام وصل ترانسفورماتور ، در اثر هارمونيك هاي زوج تحريك شده و با بازكردن كنتاكتي
كه …
[PDF] طراحی و ساخت سامانه تعادل بار فشار ضعیف مقدمه در شبکه عدم ت
www.maztozi.ir/_…/خلاصه%20گزارش%20پروژه%20های%20پایان%20یافته.pdf‎Cached
Similarنامتعادلی سبب ایجاد عوارض و اثرات. نامطلوبی. در. سیستم. توزیع. برق. می. شود. که.
از. جمله …. هارمونیک. ها تأثیرات نامطلوبی در شبکه. اعمال می. کنند که افزایش تلفات
یکی از آنها می … قدرت، اختالل در تصحیح ضریب توان و مهمتر از همه گرمای بیش از حد …
پاور آنالایزر شبکه برق AC
www.petroinst.com/productgroups/پاور-آنالایزر-شبکه…/view/‎Cachedفروش پاور آنالایزر تک فاز سه فاز مولتی آنالایزر هارمونیک HARMOINC … تاثیرات
هارمونیک افزایش جریان یکی از اثرات عمدﻩی هارمونیک‌های سیستم قدرت است.
mousa falah khorsand – Google Scholar Citations
scholar.google.com/citations?user=qva4AbwAAAAJ&hl=en‎Cachedتخمین هارمونیک در سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ترکیبی . موسی فلاح
… بررسی تاثیر استقرار داشبورد های مدیریتی بر مدیریت هزینه ها . موسی فلاح …
[PDF] طراحی فیلتر هیبریدی فعال اتصال موازی با قابلیت عملکرد در …
8thsastech.khi.ac.ir/commission4/Papers/245.pdf‎Cached
Similarبه منظور حذف هارمونیک های ناخواسته در سیستم های قدرت … فیلتر فعال هیبریدی ،
اینورتر فرکانس پایین ، هارمونیک ، فیلتر پسیو .1 ….. ها اثر بیشتر هارمونی ها.
تأثیر تولیدات پراکنده DG بر شبکه توزیع – سیم پاور
sim-power.ir/تأثیر-تولدیات-پراکنده-dg-بر-شبکه-توزیع/‎Cached23 نوامبر 2015 … مهمتــرین تــأثیرات DG بــر کیفیــت تــوان سیســتم توزیــع، تــأثیر روی …
هارمونیـک توسـط مبـدل هـای الکترونیک قدرت به شدت کاهش یافته است.
[PDF] اراﺋﻪ ﻳﻚ روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠ – متلب سایت
files.matlabsite.com/docs/papers/psc2011/4/psc2011-435.pdf‎Similarﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻗﺪرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ. ﻣﻮﺛﺮي … ﻛﻤﺒﻮد ﻟﺤﻈﻪ اي وﻟﺘﺎژ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل وﻟﺘﺎژ، ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻜﻬـﺎي ﺷـﺪﻳﺪ … در
اﺛـﺮ. وﺻﻞ ﺑﺮﻳﻜﺮ ﺳﻤﺖ اوﻟﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗـﺪرت، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ. ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﻫﺴﺘﻪ. و. وﺟﻮد.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    × بستن تبلیغات