× بستن تبلیغات
نوامبر
9
2017

ارایه یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه

مقاله ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه یکی از مقالات و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 69 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشدپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

ارایه یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه


http://lono.sellu.ir/product-204639-ارايه-يک-روش-مسيريابي-براي-شبکه-حسگر.aspx

ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش …
download-thesis.com/…/ارایه‌ی-یک-روش-مسیریابی-برای-شبکه‌ها/‎Cachedکلمات کلیدی: شبکه‌های حسگر بی‌سیم، مسیریابی، الگوریتم PSO، عمر شبکه، …
روشهای مسیریابی در این نوع شبکه ها با هدف افزایش طول عمر شبکه مطرح شده اند. … از
اینرو محدودیت انرژی بزرگ ترین چالش برای ارایه یک پروتکل مسیر یابی است .
[PDF] اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒ – دانشگاه فردوسی مشهد
nrl.um.ac.ir/…/extending%20the%20lifetime%20of%20wireless%20sensor%20net…‎Cached
Similarاﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯿﺴﯿﻢ. -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ … اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﻫﺪف
اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴـﮕﺮ ﺑﯿﺴـﯿﻢ را ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘـﺮ، ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد.
مقاله ارائه یک الگوریتم جدید مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با …
https://www.civilica.com/Paper-NPECE01-NPECE01_152=ارائه-یک-الگوریتم-جدید-مسیریابی-در-شبکه-های-حسگر-بی-سیم-با-استفا…‎Cachedارائه یک الگوریتم جدید مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از بهینه
… و افزایش طول عمر شبکه می باشد در این مقاله سعی شده است با ارائه یک روش جدید …
یابد تا در نهایت طول عمر شبکه افزایش یابد برای رسیدن به این هدف از الگوریتم …
ارائه یک پروتکل خوشه بندی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر …
https://www.civilica.com/Paper-CSICC16-CSICC16_149=ارائه-یک-پروتکل-خوشه-بندی-برای-افزایش-طول-عمر-شبکه-های-حسگر-بیسیم.html‎Cachedارائه یک پروتکل خوشه بندی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم … حجم
فایل: ۲۸۳.۵۴ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۶ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می
باشد) … ارایه شده است که بصورت توزیع شده عمل می کند و هدف آن افزایش طول عمر
شبکه می … ارائه یک روش خوشهبندی کارا در مصرف انرژی برای شبکههای حسگر
بیسیم · ارائه …
ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/844272‎Cachedارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر
شبکه … حسگر ارسال کننده‌ی داده، و فاصله مبدأ تا مقصد ارسال داده(تک گام)، راهکاری
ارایه …
مقالات www.civilica.com | انجمن شبکه حسگر بی سیم ایران
wsnlab.ir/index.php?threads/مقالات-www-civilica-com.496/‎Cached
Similar5 فوریه 2013 … با سلام تعدادی از مقالات مرتبط با شبکه های حسگر بی سیم در انجمن قرار … لینک
سایت اصلی لینک دانلود (ارايه يك الگوريتم بهينه مسيريابي مبتني بر رله با هدف
… دانلود (افزايش طول عمر شبكه حسگر بي سيم با بكارگيري يك سرخوشه و دو
سرخوشه) … لینک سایت اصلی لینک دانلود (ارائه يك روش ذخيره سازي داده محور …
[PDF] ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻓﺎزي ﻪ ي ﯾ – انجمن شبکه حسگر …
wsnlab.ir/index.php?attachments/760-f-pdf.114/‎Cached
Similarواﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﺮه ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺎ در اﯾﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎزي ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﻮان. در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . در روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ ﻫﺮ.
[PDF] سیم به منظور کاهش انرژی و های حسگر بی ارائه یک الگوریتم مسیریابی …
research.iaun.ac.ir/pd/faghani/pdfs/PaperC_2587.pdf‎Cached
SimilarA novel hierarchical routing algorithm for wireless sensor networks in order to …
به منظور کاهش انرژی مصرفی و افزایش طول عمر شبکه بر آن شدیم که یک … شبکه. های
حسگر بی. سیم. 1. که ساخته شده از تعداد زیادی گره. 2. حسگر با … هایی که به هدف
متوازن ساختن مصرف انرژی و افزایش طول عمر شبکه پیشنهاد شده ….. ارائه روش
پیشنهادی.
[PDF] مسیریابی انرژی آگاه در شبکه های حسگر بی سیم با … – مجله محاسبات نرم
scj.kashanu.ac.ir/article-1-22-fa.pdf‎Cachedاﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ، ﭼﺎﻟﺶ. اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ. ﺳﺖ . ﻫﺪف. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺟﺴﺖ … روش. ﻫﺎ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﮑﺴﺎن، ﯾﮏ ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت،
ﻧـ … ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ، ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی آﮔﺎه، اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ …
ﮕﺮ ﺑـﯽ. ﺳـﯿﻢ. ،. ﺑـﻪ. ﺷﺪت ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ. 2. و ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ. ای آن واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ،. ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎی. اراﺋﻪ.
[PDF] الگوريتم مسيريابي جديد مبتني بر فاصله براي كاهش مصرف انرژي در …
www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/bargh94/25.pdf‎Cachedدر این مقاله ما یک روش جدید. ارائه می دهيم که … ایستگاه اصلی ارسال می کنند و فاصله
ارتباط با ایستگاه اصلی کاهش می یابد در نتيجه تعداد. ارتباط با … افزایش طول عمر
شبکه ، شبکه های حسگر بیسیم،خوشه بندی ، کاهش مصرف انرژی. -1. مقدمه. یك …
LEACH. اولین پروتکل مسیر یابی سلسله مراتبی ارائه …. هدف این پروتکل. این
است که …
[PDF] ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/kahsh-msrf-anrzhy-dr-shbkh-hay-hsgr-by-sym-ba-astfadh-az-algwrytmhay-khwshh-bndy.pdf‎Cachedﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎ. از ﯾﮏ ﻣ. ﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده. ﯽﻣ. ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ …
روش. ﻫﺎ. ي. ﺧﻮﺷﻪ. ﺑﻨﺪ. ي ﮐﺮدن. ﮔﺮه. ﻫﺎ. ي ﺣﺴﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش. ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ … ﺷﺒﮑﻪ
. ﻫﺎ. ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد. ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎ. ي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع …
ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ، ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺻﺮﻓﻪ. ﺟﻮ. ﯾﯽ در. ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و. ﯿﻣﻘ. ﺎس. ﯾﭘﺬ. ﺮ. ي اراﺋﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در
ﺷﺒﮑﻪ.
[PDF] EAR های مسیریابی سیم با استفاده ترکیبی از الگوریتم های حسگر …
https://www.researchgate.net/…/bhbwd-msrf-anrzhy-dr-shbkh-hay-hsgr-by-sym.pdf‎Cachedیک پروتکل جدید با استفاده ترکیبی از این دو الگوریتم ارائه می. شود. و این
پروتکل … از یک سری مسیرهای زیر بهینه جهت افزایش طول عمر شبکه استفاده می.
شود.
[PDF] اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺒ
amirkabir-science.com/…/بهبود-مسیریابی-شبکه-های-حسگر-بیسیم-با-کمک-الگوریتم-بهینه-سازی-مورچه-ها.pdf‎Cachedﺳﺎزي ﻣﻮرﭼﻪ. ﻫﺎ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯽ. ﺳﯿﻢ ﺣﺴﮕﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ . در. روش. ﻫﺎي اراﺋﻪ
ﺷﺪه راﯾﺞ ﺑﺮاي ﺑﻪ … Improvement of Routing in wireless sensor networks with ant
colony … اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ. ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف در ﻃﺮاﺣـﯽ. ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﯾ.
ﻦ ﺷﺒﮑﻪ …. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ. آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ. از. ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺟﻤﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ
ارﺳـﺎل.
یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی جهت کاهش مصرف انرژی در …
www.artaseminar.com/Payment.aspx?FID=118‎Cachedحفظ انرژی یک عامل حیاتی و یک چالش عمده در طراحی شبکه های حسگر بی سیم است. …
هدف اكثر پروتكل هاي مسيريابي، افزايش عمر مفيد شبكه است همچنين اگر گره‌هاي …
بنابراین هدف اصلی این تحقیق ارائه یک پروتکل مسیریابی با انرژی کارآمد در یک
… گرفته شده برای ارزیابی نتایج؛ تاخیر، نرخ تحويل بسته، طول عمر شبکه، توان …
[DOC] شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم – دانشگاه پیام نور
www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=e3e08e6c-f745…‎Cached
Similarكاهش مصرف انرژي در شبكه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از شبكه‌هاي عصبي SOM …
به علاوه يك تابع هزينه جديد به منظور تصميم‌گيري در انتخاب گره‌هاي سرخوشه،
پيشنهاد … كارايي برتر اين پروتكل از لحاظ افزايش طول عمر مفيد شبكه و حفظ بهتر
پوشش …. فصل سوم، ضمن ارايه دسته‌بندي براي روش‌هاي مختلف مسيريابي در شبكه
حسگر، به …
[PDF] سیم های حسگر بی بندی شبکه افزایش توازن بار حول گره چاهک با …
www.khuisf.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/…/108.pdf‎Cachedمنظور افزایش طول عمر شبکه، مسئله کنترل موقعیت گره چاهک می … شبکه. 2. (
افزایش توازن بار در شبکه برا توهره. 1 Wireless Sensor Networks … های مسیریابی
استفاده می … یک رو همع. -. آوری داده وفقی با استفاده از نمونه. برداری فشرده برای
شبکه. های … بهبود خوشه. بندی شبکه. های حسگر. بی. سیم. ،. الگوریتم ارائه شده
توسپ مرهع. 8[. ].
[PDF] پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر … – متلب سایت
files.matlabsite.com/docs/papers/sp/fl-paper-031.pdf
اراﺋﻪ ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي. ﺣﺴﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧ. ﻤﻮده اﻧﺪ
…. ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ ﻣﻲ. ﮔﺮدد، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻳﻚ. دوره. در اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ. 3. ﻓﺎز
ﻣﻲ …. ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ….. in Wireless Sensor Networks”, Elsevier Ad Hoc Network
.
ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش …

► 0:09https://www.youtube.com/watch?v=S27MHu-MF5k
1 Jun 2017 – 9 sec – Uploaded by tez 9090
ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه. tez 9090. Loading… Unsubscribe from tez 9090? Cancel
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار – LinkedIn
https://www.linkedin.com/…/دانلود-رایگان-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-کامپیوتر-نرم-افزار-کالج-پروژه‎Cached5 آوريل 2017 … پایان نامه بهبود مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده ترکیبی از …
یک رویکرد برای طولانی تر کردن عمر شبکه های حسگر بی سیم ، بهبود روش های … های
مسیریابی داده محور و الگوریتم های مسیریابی بر پایه موقعیت ارایه می شود. … با
کمترین هزینه و بیشترین احتمال در افزایش طول عمر شبکه می باشد.
[PDF] ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎه از اﻧﺮژي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ : ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ا
ceit.aut.ac.ir/~meybodi/paper/Abolhasani-Esnaashari-IKT2007.pdf‎Cached
Similarﻫﺎي داده ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺘﻮازن ﻛﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﻴﻦ ﮔﺮه. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ … ﺮﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ، ﻧﺸﺎن.
دﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤ